Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku
No.1 ~ No.32

Parent Koi :Mako Kohaku

Date of birth:05,2018

Guarantee Female

No.1
Mako Kohaku-J 1y old 42cm

MOVIE


No.2
Mako Kohaku-J 1y old 42cm

MOVIE


No.3
Mako Kohaku-J 1y old 44cm

MOVIE


No.4
Mako Kohaku-J 1y old 39cm

MOVIE


No.5
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.6
Mako Kohaku-J 1y old 41cm

MOVIE


No.7
Mako Kohaku-J 1y old 41cm

MOVIE


No.8
Mako Kohaku-J 1y old 42cm

MOVIE


No.9
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.10
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.11
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.12
Mako Kohaku-J 1y old 43cm

MOVIE


No.13
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.14
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.15
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.16
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.17
Mako Kohaku-J 1y old 41cm

MOVIE


No.18
Mako Kohaku-J 1y old 43cm

MOVIE


No.19
Mako Kohaku-J 1y old 38cm

MOVIE


No.20
Mako Kohaku-J 1y old 41cm

MOVIE


No.21
Mako Kohaku-J 1y old 42cm

MOVIE


No.22
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.23
Mako Kohaku-J 1y old 39cm

MOVIE


No.24
Mako Kohaku-J 1y old 39cm

MOVIE


No.25
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.26
Mako Kohaku-J 1y old 45cm

MOVIE


No.27
Mako Kohaku-J 1y old 40cm

MOVIE


No.28
Mako Kohaku-J 1y old 42cm

MOVIE


No.29
Mako Kohaku-J 1y old 36cm

MOVIE


No.30
Mako Kohaku-J 1y old 39cm

MOVIE


No.31
Mako Kohaku-J 1y old 38cm

MOVIE


No.32
Mako Kohaku-J 1y old 45cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku
No.1-No.32
G Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku
No.33-No.43
TMJr.-J 1y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.44-No.75
Dynamite Ochiba Bloodline-J 1y old-Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.76-No.102
American Dream-J 1y old-Sanke
No.103-No.129
TMJr.-J 1y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.130-No.145
Dynamite Ochiba Bloodline-J 1y old-Ginrin Kohaku
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.146-No.170
Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku-Male
No.171-No.175
TMJr.-J 1y old-Kohaku-Male
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.176-No.189
Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku-Male
No.190-No.202
G Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku-Male
No.203-No.227
Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku-Male
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.228-No.252
Mako Kohaku-J 1y old-Kohaku-Male
No.253-No.278
American Dream-J 1y old-Sanke-Male
No.279-No.289
American Dream-J 1y old-Sanke-Male
No.290-No.296
Mako Kohaku-J 1y old-Ginrin Kohaku-Male
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.297-No.319
Mako Kohaku-J 1y old-Ginrin Kohaku-Male
Male Parent:  Ginrin Kohaku
No.320-No.333
Kohaku-J 1y old-Kohaku
These koi are more than 90% chance female but no garauntee
No.334-No.482
Sanke-J 1y old-Sanke
These koi are more than 90% chance female but no garauntee
No.483-No.487
Ginrin Kohaku-J 1y old-Ginrin Kohaku
These koi are more than 90% chance female but no garauntee
No.488-No.532
Additional Koi-J 1y old-Male
No.533-No.556