G Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.143 ~ No.154

Parent Koi :G Mako Kohaku

Date of birth:08,2018


No.143
G Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.144
G Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.145
G Mako Kohaku-1y old 33cm

MOVIE


No.146
G Mako Kohaku-1y old 32cm

MOVIE


No.147
G Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.148
G Mako Kohaku-1y old 38cm

MOVIE


No.149
G Mako Kohaku-1y old 33cm

MOVIE


No.150
G Mako Kohaku-1y old 36cm

MOVIE


No.151
G Mako Kohaku-1y old 36cm

MOVIE


No.152
G Mako Kohaku-1y old 30cm

MOVIE


No.153
G Mako Kohaku-1y old 36cm

MOVIE


No.154
G Mako Kohaku-1y old 34cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.21
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.22-No.36
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent: Momoko
No.37-No.59
GMako GinrinKohaku-2y old-Ginrin Kohaku
No.60-No.61
American Dream-2y old-Sanke
No.62-No.72
Momoko Bloodline-2y old-Sanke
No.73-No.77
Ryujin-2y old-Sanke
No.78-No.84
Mako Showa-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.85-No.92
Black Dragon-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.93-No.97
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.98-No.118
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.119-No.124
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.125-No.142
G Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.143-No.154
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.155-No.160
Mako Kohaku-1y old-Ginrin Kohaku
No.161-No.173
American Dream-1y old-Sanke
No.174-No.187
American Dream-1y old-Sanke
No.188-No.192
Irousu-1y old-Showa
No.193-No.197
ogon-2y old-Ogon
No.198-No.205
Tosai-1y old
No.206-No.218