Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.98 ~ No.118

Parent Koi :Mako Kohaku

Date of birth:08,2018


No.98
Mako Kohaku-1y old 34cm

MOVIE


No.99
Mako Kohaku-1y old 34cm

MOVIE


No.100
Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.101
Mako Kohaku-1y old 37cm

MOVIE


No.102
Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.103
Mako Kohaku-1y old 36cm

MOVIE


No.104
Mako Kohaku-1y old 33cm

MOVIE


No.105
Mako Kohaku-1y old 34cm

MOVIE


No.106
Mako Kohaku-1y old 33cm

MOVIE


No.107
Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.108
Mako Kohaku-1y old 37cm

MOVIE


No.109
Mako Kohaku-1y old 34cm

MOVIE


No.110
Mako Kohaku-1y old 33cm

MOVIE


No.111
Mako Kohaku-1y old 36cm

MOVIE


No.112
Mako Kohaku-1y old 35cm

MOVIE


No.113
Mako Kohaku-1y old 36cm

MOVIE


No.114
Mako Kohaku-1y old 38cm

MOVIE


No.115
Mako Kohaku-1y old 37cm

MOVIE


No.116
Mako Kohaku-1y old 37cm

MOVIE


No.117
Mako Kohaku-1y old 38cm

MOVIE


No.118
Mako Kohaku-1y old 38cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.21
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.22-No.36
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent: Momoko
No.37-No.59
GMako GinrinKohaku-2y old-Ginrin Kohaku
No.60-No.61
American Dream-2y old-Sanke
No.62-No.72
Momoko Bloodline-2y old-Sanke
No.73-No.77
Ryujin-2y old-Sanke
No.78-No.84
Mako Showa-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.85-No.92
Black Dragon-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.93-No.97
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.98-No.118
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.119-No.124
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.125-No.142
G Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.143-No.154
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.155-No.160
Mako Kohaku-1y old-Ginrin Kohaku
No.161-No.173
American Dream-1y old-Sanke
No.174-No.187
American Dream-1y old-Sanke
No.188-No.192
Irousu-1y old-Showa
No.193-No.197
ogon-2y old-Ogon
No.198-No.205
Tosai-1y old
No.206-No.218