G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.37 ~ No.59

Parent Koi :G Mako Kohaku 90cm

Date of birth:07,2017

Male Parent: Momoko

Guarantee Female

No.37
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.38
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.39
G Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.40
G Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.41
G Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.42
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.43
G Mako Kohaku-2y old 55cm

MOVIE


No.44
G Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.45
G Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.46
G Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.47
G Mako Kohaku-2y old 62cm

MOVIE


No.48
G Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.49
G Mako Kohaku-2y old 63cm

MOVIE


No.50
G Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.51
G Mako Kohaku-2y old 63cm

MOVIE


No.52
G Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.53
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.54
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.55
G Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.56
G Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.57
G Mako Kohaku-2y old 61cm

MOVIE


No.58
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.59
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.21
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.22-No.36
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent: Momoko
No.37-No.59
GMako GinrinKohaku-2y old-Ginrin Kohaku
No.60-No.61
American Dream-2y old-Sanke
No.62-No.72
Momoko Bloodline-2y old-Sanke
No.73-No.77
Ryujin-2y old-Sanke
No.78-No.84
Mako Showa-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.85-No.92
Black Dragon-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.93-No.97
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.98-No.118
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.119-No.124
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.125-No.142
G Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.143-No.154
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.155-No.160
Mako Kohaku-1y old-Ginrin Kohaku
No.161-No.173
American Dream-1y old-Sanke
No.174-No.187
American Dream-1y old-Sanke
No.188-No.192
Irousu-1y old-Showa
No.193-No.197
ogon-2y old-Ogon
No.198-No.205
Tosai-1y old
No.206-No.218