G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.22 ~ No.36

Parent Koi :G Mako Kohaku

Date of birth:08,2017

Guarantee Female

No.22
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.23
G Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.24
G Mako Kohaku-2y old 54cm

MOVIE


No.25
G Mako Kohaku-2y old 56cm

No.26
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.27
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.28
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.29
G Mako Kohaku-2y old 56cm

MOVIE


No.30
G Mako Kohaku-2y old 54cm

MOVIE


No.31
G Mako Kohaku-2y old 58cm

MOVIE


No.32
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.33
G Mako Kohaku-2y old 59cm

MOVIE


No.34
G Mako Kohaku-2y old 57cm

MOVIE


No.35
G Mako Kohaku-2y old 55cm

MOVIE


No.36
G Mako Kohaku-2y old 55cm

MOVIE

Auction menu
Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.1-No.21
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
No.22-No.36
G Mako Kohaku-2y old-Kohaku
Male Parent: Momoko
No.37-No.59
GMako GinrinKohaku-2y old-Ginrin Kohaku
No.60-No.61
American Dream-2y old-Sanke
No.62-No.72
Momoko Bloodline-2y old-Sanke
No.73-No.77
Ryujin-2y old-Sanke
No.78-No.84
Mako Showa-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.85-No.92
Black Dragon-2y old-Showa
Male Parent: Dainichi Showa
No.93-No.97
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.98-No.118
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.119-No.124
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.125-No.142
G Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.143-No.154
Mako Kohaku-1y old-Kohaku
No.155-No.160
Mako Kohaku-1y old-Ginrin Kohaku
No.161-No.173
American Dream-1y old-Sanke
No.174-No.187
American Dream-1y old-Sanke
No.188-No.192
Irousu-1y old-Showa
No.193-No.197
ogon-2y old-Ogon
No.198-No.205
Tosai-1y old
No.206-No.218